• Hållbar elförsörjning för framtidens behov

  Den globala övergången till grön energi för att bekämpa klimatförändringarna kräver drastiska åtgärder och massiva investeringar. Sverige har satt målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045, vilket innebär att fossila bränslen inte kan användas överhuvudtaget. För att möta denna utmaning krävs en betydande ökning av elproduktionen och distributionen. Denna omställning innebär inte bara en stor utmaning utan också en enorm möjlighet för nya affärer och innovationer som kan öka Sveriges konkurrenskraft.

  I en rapport från Energiföretagen, publicerad i februari 2023, belyser den omfattande utmaning som Sverige står inför när det gäller elektrifiering och omställning. Prognoser visar att elanvändningen förväntas fördubblas under de kommande 20 åren, från dagens 140 TWh till 330 TWh per år, vilket kräver en kraftsamling från hela landet.

  På en global nivå rapporterar International Energy Agency att investeringarna i elnätet måste öka till 5 000 miljarder dollar fram till 2030. Enligt EU-kommissionens handlingsplan från 2022 uppskattas investeringsbehovet i elnätet till 584 miljarder euro fram till 2030. Av dessa bedöms 400 miljarder gå till distributionsdelen av elnätet, varav 170 miljarder beräknas krävas inom digitalisering.

  För elnätsbolagen innebär behovet av ökad kapacitet stora utmaningar. När det gäller förstärkning och utbyggnad av distributionsnätet finns utmaningar kring hur det görs mest effektivt utan alltför höga kostnader för vare sig elnätsbolag eller klimat. Det finns även ett behov av nya energikällor och mer specifikt var de behövs och var det är lämpligt att ansluta dem. Till sist måste elnätets högre komplexitet med nya kraftkällor, vars produktionseffekt varierar, möta ökade krav på stabilitet då samhället i ännu högre grad elektrifierats.

  Med den pågående elektrifieringen och den växande utmaningen ser dLab att alla elnätsbolag behöver modernisera sina nät. Som en av få aktörer med smarta analystjänster i distributionsnätsegmentet, är dLab en nyckelspelare i att möta dessa utmaningar.

  Genom dLabs intelligenta plattform får elnätsbolagen en bättre inblick och data på statusen och prestandan i sina elnät.  Plattformen underlättar beslut kring effektiv utbyggnad av nätet och identifiering av lämpliga platser för att ansluta nya energikällor, samt minimera andel strömavbrott. Dessutom förbättrar den övervakningen av nätets komplexitet för att undvika flaskhalsar och driftstörningar.

  Med den ökande efterfrågan på el och behovet av att minska koldioxidutsläppen är det tydligt att en energiomställning är nödvändig. Genom att investera i innovativa lösningar som dLabs plattform kan svenska elnätsbolag inte bara möta dessa utmaningar utan också skapa en mer hållbar och robust elförsörjning för framtiden.

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.