Investor relations

Välkommen till investerarsidorna för Dlaboratory Sweden AB (publ)! dLab är ett SaaS-bolag sprunget ur omfattande forskning som erbjuder realtidsövervakning och optimering av elnät till operatörer och ägare världen över. Bolaget har ett starkt fäste på den svenska energimarknaden och står nu inför en internationell expansion av Bolagets kunderbjudande som omfattar hårdvara, mjukvara, molnbaserad datalagring och patenterade algoritmer.


Regulatoriska pressmeddelanden

Prenumerera på regulatoriska pressmeddelanden


Prenumerera på övriga nyheter (på engelska)


  Läs fler nyheter här.


  Presentationer

  Bolagspresentation dLab med anledning av pågående IPO hos Aktieportföljen Live, 2021-03-10. Aktieportföljen Live 10 mars 2021 – YouTube.  Se dLabs presentation från G&W Småbolagsfrukost, ett samarbete mellan G&W Fondkommission och Financial Hearings. Se presentationen här.  Se dLabs presentation på Redeye Future Power Grid Seminar här.


  Aktien

  Aktien och TO1 är noterade och handlas på Nasdaq First North Growth Market.

  Aktie och optioner

  Dlaboratory Sweden AB (publ) noterades på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 2021-04-21. För att ta del av det informationsprospekt som föregick noteringen, klicka här.

  Bolagets LEI-kod är. 549300V1PWKIC4NQPL94
  Antal aktier: 16 944 976
  Kortnamn: DLAB
  ISIN-kod: SE0015658380

  Teckningsoptioner
  Bolaget har gett ut teckningsoptioner av serie 1 med (TO1) som erhålls vederlagsfritt vid teckning av en aktie i nyemissionen. Två (2) teckningsoptioner (TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskurs 11,10 SEK under perioden 1-30 september 2022.

  Antal teckningsoptioner: 6 556 576
  Kortnamn: DLAB TO1
  ISIN-kod SE0015658596

  Aktierelaterade incitamentsprogram

  Teckningsoptionsprogram 2018/2023

  dLabs styrelse beslutade under 2018 om emission av 2100 teckningsoptioner till verkställande direktören Erik Severin och en nyckelperson. Efter delinlösen finns 1 600 utestående teckningsoptioner av serien. Efter genomförd aktiesplit 50:1 i januari 2021 motsvarar detta omräknat 80 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption kan utnyttjas under perioden från och med den 1 oktober 2023 till och med den 30 oktober 2023.

  Teckningsoptionsprogram 2019/2024

  dLabs styrelse beslutade under 2019 om emission av 3 579 teck­ningsoptioner till styrelseordförande Tove Janzon, Erik Severin och två nyckelpersoner. Efter genomförd aktiesplit 50:1 i januari 2021 motsvarar detta omräknat 178 950 teckningsoptioner. Varje teckningsoption kan utnyttjas under perioden från och med den 1 november 2024 till och med den 11 november 2024.

  Teckningsoptionsprogram 2020/2025

  dLabs styrelse beslutade under 2020 om emission av 1800 teckningsoptioner till en ledande befattningshavare och fyra nyckelpersoner. Efter genomförd aktiesplit 50:1 i januari 2021 motsvarar detta omräknat 90 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption kan utnyttjas under perio­den från och med den 1 oktober 2025 till och med den 31 oktober 2025.

  Ägare

  Aktieägare per 30 september 2021Antal aktierAndel
  Nordnet Pensionsförsäkring AB2 148 52612,68%
  Almi Invest Syd AB1 155 8036,82%
  Danske Bank International S.A. 1 142 9006,74%
  Lars Wollung850 5405,02%
  Nord Fondkommission AB836 1714,93%
  Tamt AB550 0003,25%
  Softhouse Invest525 2403,10%
  Fredrik Akke525 0003,10%
  Almi Invest AB493 1032,91%
  Polynom Investment AB (publ)400 0002,36%
  Summa tio största ägarna8 627 28350,91%
  Övriga aktieägare8 317 69249,09%
  Totalt16 944 976100%

  Aktiekapitalets utveckling

  DatumHändelseAntal nya aktierFörändnidring av
  aktiekapital (kr)
  Aktiekapital (kr)Antal aktierKvot-värde (kr)Kurs (kr)
  2010-12-06Bolagsbildning50 00050 00050 00050 0001,001
  2015-11-04Nyemission15 00015 00065 00065 0001,00200
  2016-04-29Nyemission7 1507 15072 15072 1501,00200
  2017-01-15Nyemission45 85145 851118 001118 0011,00220
  2019-02-25Nyemission21 25521 255139 256139 2561,00237
  2019-04-04Nyemission4 0314 031143 287143 2871,00237
  2020-01-25Nyemission10 68510 685153 972153 9721,00334
  2020-03-03Inlösen TO10 95010 950164 922164 9221,00285
  2020-03-04Nyemission29 97529 975194 897194 8971,00334
  2020-03-31Nyemission10 50010 500205 397205 3971,00334
  2020-03-31Inlösen TO1 1991 199206 596206 5961,00285
  2020-07-31Nyemission1 1721 172207 768207 7681,00334
  2021-01-08Fondemission0311 652519 420207 7682,500
  2021-01-08Split10 180 6320519 42010 388 4000,050
  2021-03-31Nyemission6 289 308314 465833 88516 677 7080,057,95
  2021-03-31Riktad nyemission (Övertilldelning)267 26813 363847 24916 944 9760,057,95

  Analyser

  Här har vi samlat några av våra aktieanalyser. Dlaboratory Sweden AB (publ) har samarbete med Johan Widmark på Emergers kring uppdragsanalys. En uppdragsanalys innebär att den som utför analysen får ersättning för uppdraget, men utgångspunkten är att bedömningarna skall göras på saklig och neutral grund. De åsikter, bedömningar, prognoser och värderingar som framhålls i analyserna representerar analytikern/analyshuset och dLab har ingen påverkan på innehållet.

  Läs den senaste analysen från Emergers här.


  Finansiell kalender

  Februari 24, 2022Bokslutskommuniké 2021

  Bolagsstyrning

  Dlaboratory Sweden AB (publ) är ett publikt företag som regleras av svensk lagstiftning främst genom den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av företagets verksamhet.

  Bolagsordning

  Bolagsstämma

  Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman beslutar aktieägarna i centrala frågor såsom ändring av bolagsordningen, fastställande av resultat- och balansräkningar, eventuell utdelning och andra dispositioner av resultatet, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antal revisorer, val av styrelseledamöter samt av revisorer och och fastställande av arvode till styrelse och revisor.

  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

  Årsstämma 2021

  Valberedning

  Vid årsstämman 2020-05-08 beslutades om principer för utseende av valberedningen. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av 1 ledamot vardera från de tre största ägarna samt styrelsens ordförande som ska vara sammankallande.

  Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder baseras på det kända ägandet per den sista september och skall offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

  För årsstämman 2022 är följande ledamöter i valberedningen:
  Tove Janzon – Ordförande i styrelsen
  Gunnar Bergstedt – Utsedd av Futur Pension
  Alex Molvin – Utsedd av Almi Invest
  Fredrik Akke – Utsedd av fam Akke                           

  Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
  1. Ordförande vid stämman;
  2. Styrelsearvoden;
  3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
  4. Val av revisor samt arvoden till denna; samt
  5. Principer för utseende av valberedning.

  Revisorer

  Företagets revisor är EY (Ernst Young) med huvudansvarig revisor är Henrik Rosengren.


  IR-kontakter

  Erik Severin

  CEO

  +46 73 412 65 24
  erik.severin@dlaboratory.com

  G&W Fondkommission

  Certified Advisor

  08 503 000 50
  ca@gwkapital.se