• Proaktivt underhåll och rotorsaksanalys hos Telge Elnät

  På ostkusten i Sverige strax söder om Stockholm distribuerar Telge Elnät el till över 50 000 kunder med en leveranssäkerhet på 99,99% och fortsätter att fokusera på stora investeringar för att sikta mot en nollavbrottspolicy. Telge Elnät är en av dLabs kunder sedan 2019 och nedan beskrivs ett scenario där dLabs plattform tidigt upptäckte ett återkommande fel som ledde till en proaktiv undersökning där en felaktig komponent identifierades och åtgärdades innan det ledde till ett avbrott.

  Att kunna detektera tidiga varningar och agera proaktivt på dessa har tydliga fördelar, ett faktum som har visats flera gånger av dLabs analysplattform. Genom att undvika avbrott uppnås inte bara ökad kundnöjdhet utan även kostnadsreduktion och ökad arbetsplatssäkerhet.

  Genom att använda digital agilitet och lägga lite energi på att arbeta med kvalitetshantering för att dra nytta av informationen från dLabs plattform kan ett mer datadrivet arbetssätt uppnås där ett distributionsbolag kan agera på identifierade risker innan ett avbrott uppstår.

  Genom att koppla om i nätet och på så sätt flytta last mellan ledningar kunde Telge Elnät snabbt smalna ned området för felet och byta ut ett antal komponenter. Dessa komponenter hade inga synliga spår av slitage men var äldre och av en typ som statistiskt sett oftare går sönder. I detta fall var felet högst sannolikt i en ventilavledare vilket gav en unik signatur i mätsignalerna i dLabs analys.

  Vi vill alltid utmana oss själva i att åstadkomma en mer robust kraftförsörjning. Det finns mycket att göra, men en viktig aspekt är att börja arbeta proaktivt med underhåll. I detta fall, där dLab gav oss tydliga signaler på återkommande fel, kunde vi arbeta strukturerat i en mindre stressande miljö. Resultatet var en lyckad identifering av en felaktig komponent som vi kunde byta ut i tid, säger Lembit Roos, elnätstekniker.

  Under maj börhade högohmiga fel och korta transient jordfel dyka upp spå samma ledning och samma fasledare i en av Telges fördelningsstationer. Dessa störningar spelades in, analyserades och klassificerades i dLabs system. Situationen pågick in i juni och då valde Telge att agera. Eftersom möjlighet fanns att koppla över delar av ledningen från en matning till en annan togs beslutet att öppna olika frånskiljare för att se om felet flyttade sig mellan matningarna.

  På detta vis var det möjligt att smalna ned den tänkbara felpositionen till en kortare ledningssträcka. Vid inspektion av den aktuella ledningssträckan hittades inget uppenbart fel, men en säkringshållare, två ventilavledare och en gammal nätstationstransformator byttes ut eftersom dessa komponenter alla var potentiella källor till felet. Efter åtgärden upphörde felindikeringar helt och hållet vilket verifierade att åtgärden var lyckad.

  Victor Bagge, elkraftsingenjör på dLab, tittade närmare på inspelningarna av strömmar och spänningar i dAnalyzer och kunde konstatera att det högst sannolikt var en eller båda ventilavledarna som var felaktiga. ”På bilden nedan syns en återkommande distorsion som är överlagrad på sinusvågen, vilket formar ett unikt ”fingeravrtyck”. Detta återkommande fingeravtryck på nollpunktsspänningen indikerar att jordfelet uppstår när spänningen i den aktuella fasen är som högst och bara varar några enstaka millisekunder. Den låga amplituden indikerar att det är ett högohmigt fel när ventilavledarens halvledarmaterial börjar leda mot jord, snarare än en öppen ljusbåge vilken hade orsakat en mycket högre transient, säger Victor Bagge.

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.