• Tillförlitlig kraftdistribution och optimerad nätplanering med dLabs elkvalitetsapplikation

  dQualitry, applikationen för elkvalitetsövervakning från dLaboratory Sweden AB (publ), har visat sig vara inte bara en effektiv lösning för att övervaka reaktiva flöden från vindproduktion eller följa övertoner, utan även ett användbart verktyg för nätplanering och nätinvesteringar. Att övervaka elkvaliteten är därmed en viktig del i att skapa ett hållbart och pålitligt elnät.

  I dQuality använder Kraftringen data såsom spänningsvariationer och lastflöden från flera ledningar och jämför dessa data med andra datakällor för att få en total överblick över lasten i nätet. Utifrån detta kan nätplanering besluta kring nyanslutningar för både last och produktion och vilka åtgärder som kan tänkas behövas.

  Laststatistik för planering är bara ett ytterligare användningsområde för elkvalitetsapplikationen dQualty från dLab. Med mer kraftelektronik och känslig utrustning ansluten till nätet, ihop med intermittenta produktionskällor såsom sol och vind sätts elnätet under press. Tillförlitlig elkvalitet kan bli en utmaning på grund av varierande effektflöden och övertoner.

  Vindkraftverk, även en enskild turbin, ger idag en markant effektinmatning, och har därmed kapacitet att påverka elkvaliteten och spänningsstabiliteten i nätet. dLabs applikation dQuality har en unik möjlighet att enkelt spåra reaktiva effektflöden för alla utgående ledningar individuellt, vilket innebär möjlighet att upptäcka och åtgärda oönskade effektflöden.

  Övertoner är en annan utmaning i samband med de nya kraven på elnätet. Kraftelekronik kan bidra med mer övertoner och även vara mer känsliga för övertoner från andra källor. Detta gäller särskilt laddstationer för elfordon (i synnerhet smarta laddare med VTG-funktion där elfordonets batteri används som lagring och kan leverera effekt tillbaka ut i nätet på begäran), batterienergilager och solcellsanläggningar.
  dQuality övervakar inte bara övertonerna i spänningen i stationen utan även övertonsinnehållet i strömmen för varje ledning. Detta möjliggör att spåra övertonerna till källan för att kunna utföra rätt åtgärder om övertonerna leder till oönskad påverkan på elnätet.

  Viktor Bagge, Elkraftsingenjör på dLab

  Att övervaka elkvalitet har därmed blivit en essentiell del i att skapa ett hållbart och pålitligt elnät. Med dLabs lösning är det möjligt att hålla tillförlitlig elkvalitet, hantera övertoner och reaktiva effektflöden såväl som att få data för välgrundade nätinvesteringsbeslut.

Ta kontakt med oss

Uppkopplad teknik och spetskunskap är vad som utmärker våra lösningar och teamet bakom dem. Kontakta oss för att få reda på mer.