MARCH 08, 2021

I dag inleds teckningsperioden i dLabs nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

I dag inleds teckningsperioden i dLabs nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

I dag, den 8 mars 2021 inleds teckningsperioden i Dlaboratory Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper till och med den 26 mars 2021. Vid fulltecknad emission tillförs dLab högst cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden om cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av den totala emissionslikviden, från styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare.

Dlaboratory Sweden AB (publ) (”dLab” eller ”Bolaget”) är ett svenskt SaaS-bolag som erbjuder realtidsövervakning och optimering av elnät till operatörer och ägare. Bolaget har ett starkt fäste på den svenska energimarknaden och står inför en internationell expansion av sitt kunderbjudande som omfattar hårdvara, mjukvara, molnbaserad datalagring och patenterade algoritmer.

dLab erbjuder en IT-baserad plattform för insamling, analys och presentation av tillståndsinformation för att driva och utveckla framtidens elnät. Bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre avbrott. dLab är sprunget ur forskning vid Lunds Tekniska Högskola. Forskningsprojektet bolagiserades 2010 och verksamheten har bedrivits kommersiellt sedan 2015. Idag arbetar 13 personer på Bolaget motsvarande cirka 10 heltidstjänster. Bolaget har påbörjat sin internationella expansion med pilotprojekt i Finland och Indonesien men för initiala diskussioner i fler länder.

På Bolagets kundlista finns välrenommerade elnätsföretag såsom E.ON, Ellevio och Kraftringen. De anställda har väl diversifierade bakgrunder från olika sektorer såsom mjukvara, finans samt erfarenhet av att kommersialisera och sälja högteknologiska produkter på global basis. dLab erbjuder ett antal analystjänster baserade på en patenterad algoritm som omvandlar elnätsdata till användbar information för både operativ och strategisk verksamhet. Tjänsterna gör det möjligt för elnätsbolag att minska avbrotten, effektivisera verksamheten och få överblick över elnätets hälsostatus.

dLab genomför nu en nyemission av aktier om cirka 50 MSEK inför en planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionslikviden är avsedd främst för att skala upp marknads- och säljorganisationen och den internationella expansion som Bolaget ser framför sig. Därutöver till fortsatt utveckling och produktion.

Erbjudandet riktar sig till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige och omfattar högst 6 289 308 units, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption vardera, motsvarande en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Vid stor efterfrågan har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 1 257 862 units, vilket kan inbringa ytterligare emissionslikvid om cirka 10 MSEK före emissionskostnader, genom så kallad övertilldelning.

Av den totala emissionslikviden om cirka 50 MSEK vid full teckning kommer nettobehållningen att till cirka 40 procent användas för finansiering av internationell expansion, cirka 30 procent till produktion och utveckling, cirka 25 procent till marknads- och säljorganisation, samt cirka 5 procent till allmänna bolagsändamål.

Enligt styrelsens bedömning kommer kapitaltillskottet som tillförs att säkra drift för åtminstone 12 månader efter tilltänkt första dag för listning, förutsatt att erbjudandet blir fulltecknat. En eventuell övertilldelning möjliggör ytterligare buffert för utökade satsningar. Eventuell likvid från utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i varje unit kommer att användas för fortsatt internationell expansion och för att utveckla dLabs marknadsorganisation.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 mars 2021 – 26 mars 2021. Teckning kan ske via Nordnet och Avanza, samt via inlämning av anmälningssedel till emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission.

Emissionskurs: 7,95 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 7,95 SEK. Detta innebär en pre-money värdering om ca 82,5 MSEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1–30 september 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,10 SEK.

Likviddag: Likvid ska finnas tillgänglig hos Nordnet per den 26 mars 2021, och per den 25 mars 2021 vid teckning hos Avanza. Avseende teckningar via emissionsinstitutet ska likviden vara Hagberg & Aneborn tillhanda per den likviddag som framgår av utsända avräkningsnotor (preliminär likviddag är den 7 april 2021).

Teckningsåtaganden
Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av erbjudandet, som erhållits från ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befint­liga aktieägare (däribland styrelseledamöter och ledande befattningshavare) och externa investerare.

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Bolaget och erbjudandet hänvisas till prospektet, som är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och offentliggjort den 4 mars 2021. Prospektet finns tillgängligt på dLabs webbplats, www.dlaboratory.com, G&W Fondkommissions webbplats, www.gwkapital.se och på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, samt via www.hagberganeborn.se. Anmälan för allmänheten i Sverige kan göras via Nordnets internettjänst (www.nordnet.se) och Avanzas internettjänst (www.avanza.se). Prospektet finns också tillgängligt via Nordnets hemsida.

Observera att i Prospektet (sid 5 och 36) har felaktigt angivits en referens till privatperson gällande bolaget Rothesay Ltd.

Planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för dLab avser att ansöka om notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är preliminärt bestämd till den 21 april 2021.

Lock-up

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget har ingått lock-up avtal som löper under en period om 12 månader från och med första handelsdag. Tillsammans med övriga befintliga aktieägare som ingått lock-up avtal utgör denna andel cirka 29 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget förutsatt full teckning i Erbjudandet oaktat eventuell övertilldelning.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till dLab i samband med emissionserbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till dLab. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB utgör emissionsinstitut. Nordnet Bank AB agerar som utsedd Selling Agent i samband med erbjudandet.

För mer information om dLab, vänligen kontakta:

Erik Severin, VD

Telefon: +46 734-12 65 24

E-post: erik.severin@dlaboratory.com

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta:

G&W Fondkommission

Telefon: 08-503 000 50

E-post: info@gwkapital.se

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från dLab eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier och teckningsoptioner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. 

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget. Prospektet har granskats och idag den 17 januari 2020 godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på bland annat dLabs hemsida.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar dLabs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.