MARCH 05, 2021

dLab offentliggör prospekt avseende IPO om cirka 50 MSEK

dLab offentliggör prospekt avseende IPO om cirka 50 MSEK

Styrelsen i Dlaboratory Sweden AB (publ) ("dLab" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende nyemission av Units ("Erbjudandet"). Prospektet är per den 4 mars 2021 godkänt och registrerat hos Finansinspektionen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM NÅGRA VÄRDEPAPPER FRÅN DLABORATORY SWEDEN AB (PUBL). SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Prospektet finns från och med idag den 5 mars 2021 att ladda ner från Bolagets hemsida, www.dlaboratory.com (under Investor relations), G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, Hagberg & Aneborns hemsida, www.hagberganeborn.se, eller Nordnets hemsida www.nordnet.se.

Bolagets aktier (DLAB) och teckningsoptioner av serie 1 (DLAB TO1), vilka kommer att ingå i den Unit som emitteras i det publika spridningserbjudandet avses, förutsatt godkänd noteringsansökan, att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.

ISIN-kod för aktien: SE0015658380, och för teckningsoptionen TO1: SE0015658596.

Teckningsperioden för den publika spridningsemissionen kommer att vara från den 8 mars till och med den 26 mars 2021.

Rådgivare mm

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Legal rådgivare är Fredersen Advokatbyrå, Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut och Nordnet Bank är utsedd Selling Agent.

 

För mer information, vänligen kontakta

Erik Severin, VD

Telefon: +46 734-12 65 24

E-post: erik.severin@dlaboratory.com

 

Om Dlaboratory Sweden AB

dLab är ett SaaS-bolag sprunget ur omfattande forskning som erbjuder realtidsövervakning och optimering av elnät till operatörer och ägare världen över. Bolaget har ett starkt fäste på den svenska energimarknaden och står nu inför en internationell expansion av Bolagets kunderbjudande som omfattar hårdvara, mjukvara, molnbaserad datalagring och patenterade algoritmer. Läs mer på www.dlaboratory.com

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i dLab. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i dLab kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjorts den 5 mars 2021 på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i dLab i någon jurisdiktion, varken från dLab eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar dLabs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtinriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.