SEPTEMBER 25, 2020

Reflektioner från Energy Tech Summit 2020

Reflektioner från Energy Tech Summit 2020

Det är uppenbart att energisektorn tilldrar sig mycket stort ekonomiskt intresse och är utsatt för ett stort omvandlingstryck. Utan tvekan har politikers ambitioner och allmänhetens krav satt sina spår i sektorn, som försöker möta förväntningarna så gott det går. Att energisystemen är tekniskt sammanlänkande innebär att enskilda aktörer inte kan agera oberoende av varandra, men behovet av att vara sammankopplade ökar också allt eftersom förbrukning och produktion blir mer varierande. En hel del samordning och harmonisering krävs, vilket gör att omvandlingsprocessen går trögt i förhållande till andra sektorer.

Alla inblandade aktörer verkar vara överens om att omfattande förändringar kommer att ske i vilket fall som helst. Med tanke på tillgången till kapital sker mycket initiativ i områden som är mindre kapitalintensiva – dvs.  man investerar i förnybar energi (som ofta innebär mindre investeringar än tidigare storskaliga anläggningar) och i IT-applikationer. Resultatet blir lägre marginalkostnader, eftersom bränslet är billigt eller gratis, men också större variationer i effekt, eftersom väderberoendet ökat. Detta driver på behovet av ökad kontroll och styrbarhet i realtid.

Mer än 200 start-up bolag från alla hörn av världen deltog i konferensen, vilket indikerar att det finns ett stort innovationsdriv inom energisektorn i dagsläget. I energy tech sektorn ligger allt fokus på riskkapital, nya affärsmodeller och digitalisering.

Det finns en rörande konsensus i att ny teknik och innovation måste få större utrymme i energibranschen. Och i detta är behovet av ett smartare nät mycket tydligt. Elnätet genomgår en förändring här och nu, och i den transformationen är AI en viktig del. Det är uppenbart att det finns en stor mängd bolag som entusiastiskt driver på transformationen. Men lika tydlig är också bristen på incitament som driver i den nya teknikens riktning; olika regioner verkar emellertid röra sig olika fort på detta område.

Några axplock från alla innovativa lösningar som lyftes på konferensen:

  • LaaS eller Light/lighting as a Service – leverantören tillhandahåller ljus, definierat i bl a lux, medan köparen sparar energi och kan optimera processer t ex inom livsmedelsproduktion.
  • Övervakning av växtlighet kring elsystem, vägar och järnvägar med hjälp av satellitinformation, tex hos Eon och Deutsche Bahn. Det ger 130 gånger snabbare utförande och 35 % lägre DoU-kostnader.
  • Drönarbaserad och helt automatiserad skanning av luftledningsnät.
  • Datadriven analys i kombination med simuleringsdriven analys för att optimera underhåll.
  • Solcellparker i Sydafrika där privatpersoner/företag ”köper” sina egna paneler och får betalt för producerad el.

Utomstående bedömare som Bloomberg förutspår att elkraftssektorn globalt kommer att öka investeringsvolymerna inom mjukvaruapplikationer från USD 1,5 Mdr/år 2020 till 2,4 Mdr 2025 – vilket i stort sett motsvarar investeringarna i förnybar energi. Energisektorn är, kort och gott, i en spännande utveckling.

Erik Severin och Henrik Winberg, dLab