AUGUST 27, 2020

Best practice för dLabs tjänster – användartips 3

Best practice för dLabs tjänster – användartips 3

Vid användning av dLabs olika tjänster uppstår ofta frågor kring hur man ska tänka för bästa resultat. Därför har vi på dLab tagit fram en kortfattad handbok med konkreta användartips och best practice för hur man kan använda dLabs tjänster – på olika nivåer. Lösningarna kan användas till att förbättra dels det dagliga operativa arbetet, det fördjupande analysarbetet samt den långsiktiga planeringen av åtgärder och investeringar. Här presenteras i sammandrag den tredje och avslutande delen, som riktar sig till elnätschefer.

dLabs analysplattform bygger på en unik patenterad algoritm, som automatiskt analyserar data från mätare i fördelningsstationer, och kategoriserar och presenterar samma data. Genom att använda sig av denna data kan driftpersonal genomföra snabbare felsökningar, men också få indikationer för förestående avbrott, samt identifiera trender. Men dLabs lösningar kan också användas i ett längre tidsperspektiv, för att effektivisera planeringen av resurser, underhåll, och investeringar. Analysplattformen dInsight är ett verktyg som ger en god översikt över elnätets hälsa, och kan med fördel användas av elnätschefer och ledningsnivå.

I dInsight följer man hur elnätet och dess olika delar mår, baserat på de områden och de tidsintervall som bolaget har behov av att titta närmare på. Exempelvis visas tydligt var i nätet det är många problem och var det är få problem. Med denna information finns det möjlighet att planera underhåll och investeringar i elnätet på ett effektivt, datadrivet sätt. Underhåll utförs där det finns behov och ett planerat underhåll kan skjutas upp om det inte finns behov. På samma sätt kan investeringar göras där de får störst effekt.

I spridningsdiagrammet som finns i dInsight erhålls en enkel överblick över vilka stationer som har mest störningar och bortkopplingar samt vilka som har få och är problemfria. Samma diagram finns även där de utgående facken på en station visas. Genom att titta på spridningsdiagrammet för alla stationer och därefter titta på spridningsdiagram för enskilda stationer erhålls med ett fåtal klick mycket bra information om vilka stationer och vilka fack i dessa stationer som har mycket avbrott och störningar. Det är också möjligt att titta närmare på en station för att se vilka fack i den stationen som har mycket störningar och fel samt vilka fack som är problemfria.

När ett omfattande underhåll eller investering har genomförts på en station ska det ge upphov till färre problem på den stationen. Det går enkelt att kontrollera att det blir färre problem efter åtgärden genom att t.ex. använda stapeldiagrammen som finns i dInsight. Genom att jämföra tidsperioder före och efter en åtgärd kan man se skillnaden i absoluta antalet störningar och fel. Vid en sådan jämförelse rekommenderas att visa ett helt år eller samma månader för att undvika säsongsvariationer.

I dInsight kan man också identifiera säsongstrender likväl som enstaka trender. Säsongstrender kan åskådliggöras i vyn detaljer där man kan välja att visa antalet störningar per månad över ett eller flera år. På dashboarden ”Ackumulerat antal incidenter” visas ett diagram på ackumulerat antal incidenter. I denna graf ska man vara uppmärksam på när diagrammet börjar gå brant uppåt; både historiskt och i närtid. När kurvan går brant uppåt innebär det att det har varit ett stort antal störningar under perioden eftersom kurvan har en brantare lutning än normalt. Om detta händer rekommenderas att titta i analysatorns händelselista för att ta reda på vad det i detalj är för störningar som inträffar, och planera en åtgärd för att få bort dessa störningar och därmed sannolikt undvika ett avbrott. Även en tillfällig brant uppgång på kurvan som har hänt historiskt är intressant att titta närmare på för att förstå vad som hände vid detta tillfälle och, om det är lämpligt, vidta åtgärder så det inte händer igen.

Sammanfattningsvis kan man säga att dLabs olika tjänster kan vara elnätsbolagen behjälpliga på tre nivåer; på den dagliga operativa nivån, på medellång sikt för fördjupad analys, samt för långsiktig strategisk planering. Oavsett nivåer av användning kan dLab ge hjälp och stöd i såväl installationen av systemen, som hanteringen och användningen.

Vill du läsa hela rapporten? Hör av dig till fredrik.akke@dlaboratory.com.