AUGUST 20, 2020

Best practice för dLabs tjänster – användartips 2

Best practice för dLabs tjänster – användartips 2

Vid användning av dLabs olika tjänster uppstår ofta frågor kring hur man ska tänka för bästa resultat. Därför har vi på dLab tagit fram en kortfattad handbok med konkreta användartips och best practice för hur man kan använda dLabs tjänster – på olika nivåer. Lösningarna kan användas till att förbättra dels det dagliga operativa arbetet, det fördjupande analysarbetet samt den långsiktiga planeringen av åtgärder och investeringar. Här presenteras i sammandrag den andra delen, som riktar sig till nätanalytiker.

dLabs analysplattform bygger på en unik patenterad algoritm, som automatiskt analyserar data från mätare i fördelningsstationer, och kategoriserar och presenterar samma data. Genom att använda sig av denna data kan driftpersonal genomföra snabbare felsökningar, men också få indikationer för förestående avbrott, samt identifiera trender.

dLabs tjänster är inte bara av nytta i det dagliga arbetet, men också i ett medellångt perspektiv, för att få en fördjupad analys och förståelse av elnätets hälsostatus. För dem som arbetar med reläskydd och störningsanalys är dAnalyzer ett värdefullt verktyg för att förstå vad som hänt och vid behov föreslå adekvata åtgärder.

Här gäller det att om möjligt titta i händelselistan i dAnalyzer en gång om dagen, alternativt titta i händelselistan vid mejl om allvarligare händelser. Detta bör kombineras med en noggrannare genomgång veckovis om det hänt något som kräver ytterligare uppmärksamhet. Det kan handla om upprepade störningar eller incidenter på ett särskilt fack. Incidenterna färgkodas beroende på graden av risk – ett enkelt ”early warning”-system som är såväl lätt att tyda som att agera på.

Vid avbrott, när det sker en bortkoppling av ett eller flera fack ska driften se till att det görs en återinkoppling så snart som möjligt. En analysingenjör bör också titta noggrannare på orsaken till avbrottet och det görs i dAnalyzer där det både finns en färdig analys med sammanfattning i klartext samt alla ström- och spänningsmätningar lätt tillgängliga i ett enkelt användargränssnitt. Även vid mer komplexa fel – där mer än ett fack är inblandat eller där felet ändrar karaktär – ger dAnalyzer en bra guidning till felet som annars kan vara tidsödande att analysera manuellt.

När analysen av felet är klar rekommenderas att dokumentera den i Event-funktionen i dAnalyzer. Då finns utredningen tillgänglig för andra som är intresserade av den samt att man i framtiden kan titta tillbaka på analysen vilket underlättar framtida utredningar. Man samlar då också på sig en erfarenhetsbank och bygger kompetens om sitt elnät.

Var uppmärksam på återkommande jordfel (early warnings) på ett och samma fack, även relativt glesa återkommande jordfel bör uppmärksammas. Dessa kan både vara högohmiga, starter, 50% till trip eller en blandning av dessa. När detta inträffar bör analysingenjören titta noggrannare på analysresultaten från dAnalyzer samt ström och spänningsmätningarna i dAnalyzer för att göra en bedömning om en proaktiv åtgärd är lämplig. Vid ett sådant här tillfälle kan det finnas möjlighet att åtgärda ett begynnande fel innan det blir ett avbrott.

Vill du läsa hela rapporten? Hör av dig till fredrik.akke@dlaboratory.com.