Smarta elnät

Smarta elnät

Världen behöver sänka sina klimatutsläpp genom att minska användningen av fossila bränslen och använda energi mer effektivt.

Moderna elnät med ny teknik är helt avgörande för omställningen till ett energisystem med mer förnybar energi. Ett modernt elnät är också en förutsättning för att uppnå en integrerad marknad för el, där el utan hinder kan överföras och handlas länder emellan.

Det traditionella elnätet är uppbyggt kring en centraliserad kraftproduktion av storskalig vattenkraft, kärnkraftverk och kraftvärmeverk. Elproduktionen styrs efter den förväntade användningen och när det blir brist på el körs ett antal reservkraftverk igång, så att det hela tiden råder balans mellan hur mycket el som produceras och hur mycket som används.

Ett smart elnät kan ta emot elproduktion från olika håll i nätet, styra både produktion och användning. De traditionella elnäten är inte anpassade för att leverera el i flera riktningar och fram tills helt nyligen har det varit svårt för exempelvis villaägare att hitta någon som vill betala för överskottsel.

En annan utmaning som de smarta näten måste lösa är effektiv lagring av energi. Behovet uppstår exempelvis av den ojämna elproduktionen som vindkraftverken står för. De producerar el när det blåser, men det behöver inte betyda att det är just då som elen behövs som bäst.

Elnäten i Sverige

Branschen står inför ett skifte till smarta elnät. Där passar

dLaboratorys

systemkoncept perfekt in, både i tid och funktion.

I Sverige finns ca 170 nätverksbolag och ca 3000 fördelningsstationer. Det svenska elnätet är av äldre modell och i vissa fall är utrustningen mer än 50 år gammal och har ett allt högre underhållsbehov och behov av nyinvesteringar.

Svenska elnät kännetecknas idag av omfattande driftstörningar och varierade spänningskvalitet vilket orsakats av föråldrad utrustning i fördelningsstationerna. Det ger upphov till att det tar lång tid att identifiera och lösa driftsstörningar vilket i sin tur innebär onödigt långa elavbrott för kunderna och att fler än nödvändigt drabbas. Vid elavbrott har också nätbolagen svårt att ge snabb och korrekt information på grund av att befintliga reläskydd och störningsskrivare inte ger tillräckligt bra och snabb information.

Ett första steg mot att skapa ett smart elnät är att veta vad och hur eldistributionen fungerar – att snabbt bli uppmärksammad på när det finns en störning och vad den beror på samt hur många som är drabbade. Att ha störningsinformationen snabbt och intelligent analyserad innebär att rätt insatser kan sättas in snabbare vilket både spar tid och pengar.