Elkvalitet

Elkvalitet är ett mått på elnätets välmående och ett viktigt verktyg för att säkerställa kostnadseffektiv och avbrottsfri drift. Elkvalitetsmätning är en övervakning med hög noggrannhet som innefattar flera analysmetoder baserade på kontinuerlig mätning av strömmar och spänningar. Tack vare dLaboratorys flexibla plattform kan alla strömmar, spänningar och generella signaler hämtas in och ge en samlad bild över elnätets tillstånd. Via en uppgradering kan dLaboratorys system även erbjuda möjligheten att mäta, processa och rapportera elkvalitet enligt svensk standard.

dLaboratorys elkvalitets-paket dQuality är en mjukvarukomponent inom incidentanalysatorn dAnalyzer och används för att kontinuerligt mäta och observera alla spänningar och strömmar i en fördelningsstation. Systemet är intelligent och utför den krävande delen av mätvärdesanalysen i realtid samt sparar data med hög detaljgrad i dLaboratorys databas. Via dLaboratorys molntjänst kan sedan analys utföras på all mätdata. En station med befintligt system från dLaboratory enkelt uppgraderas mjukvarumässigt för att inkludera elkvalitets-paketet.

Elkvalitetsgrafer

Via ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt på dLaboratorys webbsida kan användare komma åt och analysera lagrad mätdata. Flera olika analysfunktioner finns tillgängliga beroende på vilken kvantitet som lagrats. Jämförande undersökningar för att påvisa ändrat beteende blir enkelt att genomföra genom sökningar över tid och plats för ett givet elkvalitetsmått.

För att ytterligare underlätta övervakningen av elnätets status kan en automatisk generering av en veckorapport aktiveras. Rapporten är i enlighet med EIFS 2013:1 och alla spänningskvalitetsmått samt ytterligare elkvalitetsmått gällande strömmar ingår. Rapporten ger en tydlig och lättförståelig summering av elkvaliteten under den gångna veckan.

Mätvärden Analysspecifikation Detaljer
Spänningar Frekvensmätningar 10-sekunders mätvärden
Effektivvärde Sant RMS-värde, max-/minvärden och procentuell
över- samt understigning av nominellt värde
Harmonisk analys THD+N, THD-F, max-/minvärden, spektrum med
harmoniska komponenter
Dips/Swells och snabba ändringar Glidande referensvärde, kategoriklassificerande
Osymmetri Minus- och nollföljdsosymmetri med gränsvärden
Strömmar Lastströmsmätningar Sant RMS-värde, max-/minvärden
Effektmätning 50 Hz komponentanalys, P/Q/S, cos(φ)
Harmonisk analys THD+N, max-/minvärden, spektrum med
harmoniska komponenter
Specifikation Detaljer
Noggrannhet IEC 61000-4-30 < 0,3 %
Rapportering EIFS 2013:1
Samplingsfrekvens 20 kHz
Upplösning 16 bitar